Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus jn ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I.

Definice

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách („VOP“),

1.        "Společnost“ znamená společnost s ručením omezeným learnwithscience, se sídlem Vojtěšská 221/6, 110 00 Praha, Česká republika, IČO 141 57 624, která se řídí se českým právem, kontaktní email info@learnwithscience.com.

2.        "Lektor“ je osoba zastupující společnost a jednající jejím jménem a poskytující dohodnutou službu.

3.        "Lekce" znamená jedno 60minutové sezení pořádané a organizované Lektorem.

4.        "Kurz“ znamená soubor lekcí v daném časovém rámci a s předem definovanými účastníky.

5.        "Student“ je osoba, která využívá Lekce s Tutorem.

6.        "Klient“ je osoba, která platí za kurz nebo každou nebo některé z lekcí společnosti.

II.
Úvodní ustanovení

1.            Tyto VOP upravují podmínky služeb poskytovaných Společností a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Společností a Klientem.

2.            Používáním a využíváním služeb Společnosti včetně jejích webových stránek, externího softwaru a komunikačních platforem Klient i Student souhlasí s těmito VOP.

III.
Smlouva

              Smlouva mezi Společností a Klientem je uzavřena na základě oboustranného písemného souhlasu obou stran.

IV.
Zkušební lekce

1.       Klient má nárok na jednu 45minutovou lekci zdarma před uzavřením smlouvy.

2.       Lektor bude Klientovi přidělem po zkušební lekci na základě jeho osobnosti, vybraného jazyka a cílů.

3.       V případě, že Klient není spokojen s přiděleným Lektorem může Společnost přidělit Klientovi jiného Lektora, a Klient může nového Lektora vyzkoušet v rámci další lekce zdarma.

V.
Platební podmínky

1.           Cena za Kurz se odvíjí od domluvy mezi smluvními stranami a zahrnuje

─            Analýzu profilu učení;

─            Balíček deseti 60minutových Lekcí s Lektorem;

─            Přístup do facebookové skupiny;

─            přístup ke všem vzdělávacím materiálům a software;

─            online podporu od Společnosti a jejích Lektorů.

2.           Kurz je splatný předem, před začátkem první lekce a po zkušební lekci.

3.           Student si rovněž může zakoupit jednotlivé Lekce; v takovém případě je Lekce splatná 24 hodin po každé Lekci.

VI.
Plánování lekcí

1.           Student si může zarezervovat Lekce prostřednictvím rezervační stránky svého Lektora; Student si vybírá datum a čas podle dostupnosti svého Lektora.

2.           Platnost předplaceného Kurzu je tři (3) měsíce.

VII.
Příprava a průběh lekce

1.           Student je povinen zajistit si vhodné technické vybavení, zejména mikrofon, webkameru a stabilní internetové připojení, a ověřit si jejich funkčnost před zahájením lekce.

2.           Student je povinen být připraven na dohodnuté platformě nejpozději 5 minut před zahájením lekce.

3.           V případě, že z důvodu technických problémů na straně Studenta delších než 15 minut nebude možné lekci uskutečnit, má Lektor právo považovat lekci za odučenou.

4.           V případě zpoždění Studenta může být lekce prodloužena úměrně ke zpoždění pouze v případě, že Lektor s tímto prodloužením souhlasí.

5.           V případě, že z důvodu technických problémů na straně Lektora delších než 15 minut nebude možné lekci uskutečnit, má Student právo na náhradní lekci v jiném termínu.

6.           V případě zpoždění Lektora může být daná lekce prodloužena úměrně ke zpoždění pouze v případě, že Student s takovým prodloužením souhlasí.

7.           Společnost poskytne Studentovi nebo příslušnému Klientovi doklad o technickém problému nebo zpoždění na jejich žádost.

8.           Technické problémy trvající déle než 15 minut pocházející z použitého externího softwaru jsou považovány za pochybení společnosti, a proto se použije ustanovení 5. tohoto článku.

VIII.
Storno podmínky

            Storno celého Kurzu

1.           Klient může zrušit svůj Kurz a tudíž i ukončit smlouvu kdykoli.

2.           Výpovědní lhůta Kurzu je jeden měsíc.

3.           Zrušení Kurzu je vratné kdykoli v průběhu výpovědní lhůty.

4.           Jakmile zrušení Kurzu vstoupí v platnost, všechna data Klienta budou permanentně vymazána.

5.           Klient má nárok na 80 % ceny Kurzu v případě zrušení během Kurzu, a na 100 % ceny kurzu před začátkem Kurzu.

            Zrušení lekce

6.           V případě zrušení Lekce Studentem nebo Lektorem více než 24 hodin před Lekcí má Student nárok na vrácení Lekce, a tudíž si ji může zarezervovat znovu.

7.           V případě zrušení Lekce ze strany Studenta méně než 24 hodin před Lekcí nemá Student nárok na vrácení peněz a Lekce zaniká.

8.           V případě zrušení lekce Lektorem méně než 24 hodin před Lekcí má Student nárok na vrácení Lekce, a tudíž si Lekci může znovu rezervovat.

IX.
Závěrečná ustanovení

1.           Tyto VOP jsou účinné a platné od 20th února 2022.

2.           Rozhodným právem je právo České republiky.

CzechEnglishPortuguese